Verbum

handle 1

beslutsomt el. målrettet foretage sig noget; udfør ...

Synonymer

gøre

I en sætning

 • Den mand har ikke gjort noget, som kræver dødsstraf eller fængsel
 • Det her er mit liv, jeg gør, hvad der passer mig
 • Hans rastløse væsen fik ham ofte til at handle impulsivt og tage chancer

Placering

handle har ingen overbegreb

Underbegreber

 • adlyde: gøre som man får besked på
 • afbryde: få til at ophøre (for kortere el. længere tid)
 • afgive: give fra sig; aflevere
 • afgive: mere el. mindre modvilligt overlade andre noget ma ...
 • afsløre: opdage at nogen har begået en (kriminel el. uhæder ...
 • agere: handle; reagere
 • aktivere: sætte i gang med en meningsfyldt el. interessant b ...
 • anbringe: sætte penge i et foretagende, værdipapirer e.l., o ...
 • ansætte: indgå en aftale med nogen om at vedkommende mod be ...
 • anvende, benytte og bruge: drage nytte af, lade noget være et middel el. en h ...
 • arrangere: forberede og være ansvarlig for forløbet af en (of ...
 • bade: have kroppen nedsænket i vand i et (bade)kar el. o ...
 • begrave: tage afsked med en afdød person ved en ceremoni, f ...
 • begå: udføre en dum, ulovlig el. moralsk forkert handlin ...
 • behandle: handle el. opføre sig på en bestemt måde over for ...
 • behandle: gøre til genstand for en særlig aktivitet el. virk ...
 • behandle: anvende en passende fremgangsmåde for at helbrede ...
 • beslutte: endeligt aftale el. afgøre noget som man har været ...
 • bestemme: opstille regler som andre skal rette sig efter; ud ...
 • bevidstgøre: gøre (sig noget) bevidst
 • bevæge: påvirke til at gøre noget bestemt, fx ved overtale ...
 • bevæge og movere: få til at skifte stilling; få til at røre sig
 • blande: bringe stoffer, masser, materialer el. ting af for ...
 • blokere: lægge hindringer i vejen for noget; bremse
 • bore: lave hul med et roterende og skærende, evt. stikke ...
 • bringe 'op: gøre til genstand for omtale (og debat)
 • browse: bevæge sig frem og tilbage mellem websider på inte ...
 • bryde 'ud: begynde pludseligt på; slå over i
 • bære sig 'ad: handle el. opføre sig på en bestemt måde
 • børste: gøre en overflade ujævn, fx ved at kradse luven op ...
 • deltage: være med i en aktivitet
 • designe og formgive: udtænke og beskrive udformningen af især brugsgens ...
 • drive: lede og evt. eje en virksomhed; aktivt sørge for a ...
 • dyrke: regelmæssigt udøve en bestemt aktivitet
 • efterfølge: handle i overensstemmelse med hvad der bliver anvi ...
 • efterlade: lade blive tilbage efter at man har forladt et ste ...
 • efterligne: bevidst forsøge at få noget til at ligne noget and ...
 • falde 'ind: begynde at deltage i en aktivitet der allerede er ...
 • feste: holde fest; deltage i en fest
 • fiske: (forsøge at) fange fisk, som fritidsinteresse el. ...
 • fjerne: få til at forsvinde, blive udlignet, blive ophævet ...
 • flytte: skifte bopæl el. opholdssted; bosætte sig el. slå ...
 • folkeliggøre: (ingen definition)
 • forbande: nedkalde en guddommelig magts vrede el. straf over
 • forberede: gøre et indledende arbejde som senere kan fortsætt ...
 • forbryde: begå en kriminel el. moralsk forkert handling
 • forene: føre to el. flere dele sammen til ét hele; gøre ti ...
 • foretage og gøre: gennemføre en bestemt handling; omsætte noget plan ...
 • foretage sig: handle aktivt; udføre
 • forfalde til: vælge en nærliggende og let løsning og blive tilbø ...
 • forivre sig: blive for ivrig og evt. gøre noget man senere fort ...
 • forsyne: fremskaffe el. levere noget tiltrængt el. nødvendi ...
 • forsøge og prøve: søge efter bedste evne at opnå noget el. at gennem ...
 • fortsætte: holde en aktivitet i gang uden nævneværdige afbryd ...
 • frugtbargøre: gøre næringsrig
 • frugtbargøre: gøre (åndeligt) udbytterig
 • fyre: holde ilden på et ildsted, i et fyr e.l. ved lige, ...
 • : fange; ramme; tage magten over
 • færdiggøre: gøre færdig
 • føde: presse et (færdigudviklet) barn (el. en unge) ud a ...
 • føre: (gennem længere tid) stå for el. udføre en aktivit ...
 • føre og styre: få noget, oftest et køretøj el. et fartøj, til at ...
 • give, skænke og yde: give; skænke
 • glatte: gøre en overflade mere jævn ved at lade noget, oft ...
 • gribe: tage (hurtigt el. ivrigt) fat i nogen el. noget me ...
 • gribe an: gøre noget (på en bestemt måde); behandle noget (p ...
 • græde: (spontant og ukontrolleret) lade tårer løbe fra øj ...
 • gå/tage i byen og gå 'ud: tage på restaurant, værtshus, diskotek e.l. for at ...
 • gøre: bruges som erstatning for et verbum i en umiddelba ...
 • gøre 'om: gøre en gang til (og derved få mulighed for at ænd ...
 • gøre sig bemærket: gøre (aktivt) opmærksom på sig selv i kraft af en ...
 • handle: være part i købet el. salget af noget; gøre en for ...
 • hjælpe: yde bistand el. støtte til nogen gennem sine handl ...
 • holde liv i: sørge for at nogen fortsat kan leve
 • hoppe og springe: energisk og hurtigt gøre alt hvad der forlanges af ...
 • hvile: det at hvile sig ved at slappe af el. sove
 • hælde: lade en væske el. andet strømme el. glide langsomt ...
 • høste: meje, plukke el. skære afgrøder og bringe dem i hu ...
 • iføre og iklæde: iføre tøj; klæde på
 • ikke ligge på den lade side: være initiativrig og handlekraftig
 • inderliggøre: (ingen definition)
 • indgå: tilslutte sig en fælles (juridisk bindende) overen ...
 • indhente: få noget gjort som skulle være gjort på et tidlige ...
 • indlemme: optage el. indføje som en integreret del af en stø ...
 • indoptage og opsuge: gøre til en del af sig; underlægge el. tilegne sig
 • indsprøjte og sprøjte: (vha. en sprøjte e.l.) få en væske til at strømme ...
 • indtage og røre: tilføre sin krop mad el. drikke gennem mund og hal ...
 • inkludere: inddrage i et fællesskab
 • kautionere: stille kaution for en anholdt el. sigtet person
 • klæde: give nogen tøj på; tage tøj på
 • knalde 'brikker og sove: være i en mere el. mindre dyb hviletilstand hvor m ...
 • koge: bringe væske op på så høj en temperatur at der fre ...
 • kropsliggøre: (ingen definition)
 • krølle: frembringe krøller i hår, fx vha. permanent, curle ...
 • lede og søge: lede efter noget el. nogen som er forsvundet, skju ...
 • lede: stå i spidsen for; have bestemmende indflydelse på
 • legalisere: gøre en handling el. ordning som man tidligere ans ...
 • line 'op: gøre (praktiske) forberedelser til noget; stille ( ...
 • lyde: handle i overensstemmelse med en ordre, et påbud, ...
 • lyksaliggøre: (ingen definition)
 • løsne: (lidt efter lidt) gøre noget løs fra det sted hvor ...
 • medbringe: tage, føre el. på anden måde transportere noget me ...
 • migrere: skifte til et andet (nyere el. bedre) system
 • modtage: byde velkommen; give adgang
 • måle og måle 'op: finde den præcise størrelse (udtrykt i et tal og e ...
 • mærke: sætte et mærke el. andet kendetegn på noget, fx so ...
 • nette: gøre pæn og nydelig; gøre i orden
 • ombytte: skifte ud el. erstatte med noget andet
 • omstille: skifte position el. indstilling på et apparat e.l.
 • opføre sig: (bevidst) handle el. forholde sig på en bestemt må ...
 • opløse: ophæve sammenhængen i en helhed el. gruppe så den ...
 • opløse: få noget til at nedbrydes og forsvinde ved at spre ...
 • oppe sig: gøre en særlig indsats for at blive bedre; gøre si ...
 • opretholde: sørge for at noget vedbliver at være som hidtil; f ...
 • opstille og rejse: få noget til at stå i opret, lodret stilling (i ov ...
 • optage: overføre lyd el. synsindtryk til fx bånd el. film
 • optage: gøre til en del af en større helhed
 • overtage: træde til og påtage sig pligter, opgaver, hverv e. ...
 • pacificere: gøre rolig (og uskadelig); få til at falde til ro, ...
 • parre sig: udføre kønsakten med en artsfælle af modsat køn
 • passe: have opsyn med og evt. sørge for mad til
 • personliggøre: (ingen definition)
 • plante og udplante: sætte en plante med roden i jorden, ofte ved nedgr ...
 • pleje og pleje 'van: normalt el. sædvanligvis gøre, være, have, ske osv ...
 • presse: udsætte for et kraftigt, vedvarende tryk fra én el ...
 • prostituere: stille til rådighed med seksuelle ydelser mod beta ...
 • præstere: formå el. have held med at gennemføre noget bemærk ...
 • puste: udsende en strøm af luft gennem munden, typisk med ...
 • pølle og skide: have afføring
 • registrere: udvælge og kombinere orgelstemmer til opførelse af ...
 • rette sig efter: følge en ordre, en regel e.l.
 • ringe: få en klokke e.l. til at afgive en sådan lyd, fx v ...
 • ringe og telefonere: sætte sig i forbindelse med nogen over telefonen o ...
 • risikere: udsætte sig for den risiko (at få)
 • risikere: gøre noget der måske medfører at man mister el. sk ...
 • røre: lægge hånden på el. ved noget så der opstår fysisk ...
 • sanseliggøre: (ingen definition)
 • selvstændiggøre: gøre selvstændig
 • sende: lade en person el. gruppe bevæge sig el. rejse et ...
 • sende og transmittere: overføre signaler el. programmer til en modtager v ...
 • sende: sørge for at noget, oftest et brev, en pakke el. e ...
 • servere: stille anrettet mad og drikke frem for nogen, som ...
 • sigte: (som anklagemyndighed) tilkendegive at man agter a ...
 • skifte: tage andet tøj el. udstyr på
 • omskifte, overgå og skifte 'om: forlade el. opgive noget og i stedet gå over til a ...
 • skrive: sætte bogstaver sammen til ord på papir el. skærm
 • skære: lave en revne, et snit el. et mærke med en kniv el ...
 • skære: lave en revne, et indhak e.l.
 • afspænde og slappe 'af: afspænde sine muskler
 • kassere og smide 'væk: skille sig af med noget ubrugeligt
 • snyde: opføre sig bedragerisk, falsk el. svigefuldt over ...
 • sone: gøre en synd, forbrydelse, fejl e.l. god igen
 • spille: deltage i en leg, et spil el. en konkurrence med f ...
 • springe 'ud: begynde på sit virke el. på et foretagende som er ...
 • sprøjte: få en væske til at strømme ud i én el. flere strål ...
 • stampe: gøre stædig el. unyttig modstand mod en overmagt e ...
 • starte: sætte noget i gang el. i bevægelse; aktivere
 • indstille, stille 'ind og stille 'om: regulere (fx ved at skrue el. dreje) for at opnå e ...
 • stille 'op: gøre el. foretage sig (i en vanskelig el. håbløs s ...
 • stilne: få til at aftage
 • stoppe: gøre et ophold et bestemt sted på en rute, en tur ...
 • stoppe: (uventet el. pludseligt) afbryde kørsel, gang el. ...
 • stoppe 'op: (pludseligt) gøre et ophold under sin gang, kørsel ...
 • straffe: udsætte nogen for en ubehagelig handling el. tilst ...
 • suge: føre luft, væske, mad el. andet ind i el. hen mod ...
 • sulte sig: helt undlade at spise i en længere periode, fx i p ...
 • sygeliggøre: (ingen definition)
 • synke: gøre bevægelser med musklerne bagest i munden for ...
 • tage: tilegne sig uretmæssigt
 • tage: fange el. bortføre; anholde
 • tilvejebringe: sørge for at skaffe el. etablere noget som i øjebl ...
 • optræde og træde 'op: fremføre en kunst for et publikum
 • træde varsomt: handle forsigtigt
 • trøste: skaffe trøst vha. noget, fx som erstatning for nog ...
 • tvinge: få nogen til at gøre noget mod vedkommendes vilje
 • tænde: sætte et apparat el. elektrisk belysning i gang (v ...
 • tætne og tætte: gøre vand- el. vindtæt (ved at udfylde huller)
 • tørre: gøre en våd el. snavset genstand tør el. ren med e ...
 • udføre: virkeliggøre el. gennemføre en handling el. et for ...
 • udklække og udruge: holde et æg varmt og beskyttet indtil det klækkes
 • udsætte: gøre til genstand for en handling, især af ødelægg ...
 • udvise og vise: lade en egenskab, en følelse, en holdning el. et s ...
 • ugyldiggøre: (ingen definition)
 • underkaste: lade nogen el. noget være genstand for en undersøg ...
 • undersøge: underkaste en person, en legemsdel, et organ e.l. ...
 • usynliggøre: (ingen definition)
 • varme 'op: gøre noget varmt el. tilføre varme til noget, fx e ...
 • vestliggøre: (ingen definition)
 • vie: reservere til et bestemt, ofte ophøjet formål
 • vride sig: gøre sig store anstrengelser for at undgå noget ub ...
 • ytre: give udtryk for gennem sine udtalelser, sine handl ...
 • zappe: skifte tv-program vha. fjernbetjeningen, ofte gent ...
 • åbne: give adgang for kunder el. besøgende, som regel på ...
 • åbne: give kunder el. besøgende adgang til en ny forretn ...
 • ånde: trække luft ind i lungerne og lade den slippe ud i ...
 • åndeliggøre: (ingen definition)
 • ændre: tage el. bruge en anden i stedet for
 • øve: gøre, udføre el. beskæftige sig med noget, fx en b ...
 • øve: aktivt gøre noget for at fremkalde en bestemt tils ...

Egenskaber

Dynamisk og Agentiv